profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
theo quy định của pháp luật
Trả lời (1)
Câu 18: D. Đại biểu Quốc hội.<br />Câu 19: B. Ủy ban nhân dân. <br />Câu 20: A. Hiến pháp là luật có vị trí ngang bằng nhau như các luật khác. <br />Câu 21: D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.<br />Câu 22: D. Hoàn thiện thủ tục nhận di sản thừa kế.<br />Câu 23: D. Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.<br />Câu 24: D. Giám sát xử phạt hành chính. <br />Câu 25: A. Pháp luật không phù hợp với quyền lợi, nghĩa vụ chung.<br />Câu 26: C. Bảo vệ quyền và tài sản của công dân.<br /><br />Em tham khảo nhé