profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
theo quy định của hiến pháp 2013
Trả lời (1)
Câu 28: B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.<br />Câu 29: C. Tính quyền lực bắt buộc chung.<br />Câu 30: A. Văn bản luật.<br />Câu 31: A. Tuân thủ pháp luật.<br />Câu 32: C. Hai phần ba.<br />Câu 33: B. Có chủ quyền.<br />Câu 34: A. Có nơi ở hợp pháp.<br />Câu 35: D. Cần chú trọng đầu tư.<br />Câu 36: A. Quốc Hội.<br />Câu 37: A. Lãnh đạo của cả hệ thống chính trị.<br />Câu 38: A. Đảm bảo tính pháp quyền.<br /><br />Em tham khảo nhé