profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Câu 58<br />Em hãy nêu một số quyền con người, quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị theo hiến pháp 2013 mà em có thể vận dụng hoặc tham gia
Trả lời (1)
Câu 58: Một số quyền con người, quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị theo Hiến pháp 2013 bao gồm:<br />- Quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, tư tưởng, báo chí.<br />- Quyền tham gia vào các hoạt động chính trị, bầu cử, đại hội.<br />- Quyền biểu tình, tập hợp hòa bình. <br />- Quyền kiện toàn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. <br />Câu 59: Cơ quan hành pháp cao nhất trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Chính phủ. Chính phủ là cơ quan có chức năng thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và quản lý các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chính phủ được lãnh đạo bởi Thủ tướng Chính phủ và có trách nhiệm trước Quốc hội và Chủ tịch nước. <br />Câu 60: Một số quyền con người, quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực dân sự theo Hiến pháp 2013 bao gồm: <br />- Quyền tự do cá nhân, quyền tài sản. <br />- Quyền kết hôn, thành lập gia đình, quyền nuôi dạy con cái. <br />- Quyền tham gia vào các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. <br />- Quyền bảo vệ và khôi phục danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân. <br />Câu 61: Cơ quan lập pháp cao nhất trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân, có chức năng lập và ban hành pháp luật, quyết định chính sách quan trọng của Nhà nước, kiểm tra và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Quốc hội được bầu cử trực tiếp bởi nhân dân và có nhiệm kỳ 5 năm.<br /><br />Em tham khảo nhé.