profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
  Câu 1 Điều 59 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Cơ quan, chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường to và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.” a/ Hãy chỉ ra đặc trưng cơ bản của pháp luật được đề cập trong thông tin trên. b/ Xét về mặt cấu trúc của hệ thống pháp luật, Điều 59 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được gọi là gì?. Hãy chỉ ra các bộ phận cơ bản cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam   Câu 2 .Khoản 1 Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015 – Sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định “ Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.”. a/ Hãy chỉ ra đặc trưng cơ bản của pháp luật được đề cập trong thông tin trên.<br />b/ Xét về mặt cấu trúc của hệ thống pháp luật, Điều 168 của Bộ Luật Hình sự được gọi là gì?. Hãy chỉ ra các bộ phận cơ bản cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam <br />Câu 5. . Em hãy viết một bài luận thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng và phát triển hệ thống chính trị nước ta hiện nay<br /><br /> . Câu 6. . Em hãy tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động ngày hội Đoàn kết dân tộc ở địa phương em.  
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé <br /><br /><br />Câu 1:a/ Đặc trưng cơ bản của pháp luật được đề cập trong thông tin trên là nó quy định trách nhiệm của các cơ quan, chức danh, hộ gia đình và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phân loại và chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải, không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng. <br />b/ Điều 59 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các bộ phận cơ bản sau: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, Ban, ngành và các văn bản hướng dẫn khác. <br />Câu 2:a/ Đặc trưng cơ bản của pháp luật được đề cập trong thông tin trên là nó quy định hành vi phạm tội và mức án phạt tương ứng cho hành vi đó. <br />b/ Điều 168 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 - Sửa đổi, bổ sung năm 2017 thuộc về lĩnh vực hình sự. Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các bộ phận cơ bản sau: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, Ban, ngành và các văn bản hướng dẫn khác. <br />Câu 5:Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCS HCM) là tổ chức đại diện cho lực lượng thanh niên Việt Nam, được thành lập vào ngày 26/3/1931. Với vai trò là đội ngũ cán bộ trẻ, ĐTNCS HCM đã đóng góp rất lớn vào việc xây dựng và phát triển hệ thống chính trị nước