profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Câu 8: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một bộ phận<br/><br/>của hệ thống chính trị, đồng thời là tổ chức giữ vai trò<br/><br/>trị. B. quản lý nhà nước và xã hội.<br/><br/>D. thực hiện chức năng hành pháp.<br/><br/>A. lãnh đạo của cả hệ thống chính C. thực hiện chức năng tư pháp.<br/><br/>Câu 9: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là<br/><br/>A. đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.<br/><br/>B. đảm bảo sự lãnh đạo của nhà nước.<br/><br/>C. Đoàn thanh niên lãnh đạo xã hội. D. Mặt trận lãnh đạo toàn thể xã hội.<br/><br/>Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến<br/><br/>pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?<br/><br/>A. Ban chấp hành Đoàn.<br/><br/>C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.<br/><br/>B. Ủy ban thường vụ quốc hội.<br/><br/>D. Ban tổ chức Trung ương.<br/><br/>Câu 11: Chánh án tòa án nhân dân tối cao do cơ quan nào bầu hoặc phê chuẩn?<br/><br/>A. Quốc hội.<br/><br/>B. Chính phủ.<br/><br/>C. Tòa án.<br/><br/>D. Viện kiểm sát<br/><br/>Câu 12: Hội đồng nhân dân là<br/><br/>A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.<br/><br/>B. cơ quan lãnh đạo ở địa phương.<br/><br/>C. cơ quan hành chính ở địa phương.<br/><br/>D. cơ quan giám sát ở địa phương.<br/><br/>Câu 13: Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:<br/><br/>A. Hiến pháp.<br/><br/>B. Nghị quyết của Quốc hội.<br/><br/>C. Lệnh của Chủ tịch nước.<br/><br/>D. Pháp lệnh.<br/><br/>Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?<br/><br/>A. Nghiên cứu tiểu sử ứng viên.<br/><br/>C. Tham gia hoạt động tôn giáo.<br/><br/>B. Sàng lọc giới tính thai nhi.<br/><br/>D. Bổ sung hồ sơ kinh doanh.<br/><br/>Câu 15: Nội dung nào dưới đây không nói về vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?<br/>2
Trả lời (1)
Em tham khảo phần hướng dẫn dưới đây! Chúc em luôn học tốt! Em lưu ý quy định bên app chỉ hỏi từng câu một không hỏi cả bộ đề nhé! <br/>Câu 8: A. Lãnh đạo của cả hệ thống chính trị<br/>Câu 9: A. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng<br/>Câu 10: B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội<br/>Câu 11: A. Quốc hội<br/>Câu 12: A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương<br/>Câu 13: A. Hiến pháp<br/>Câu 14: B. Sàng lọc giới tính thai nhi