profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
theo luật tổ chức quốc hội
Trả lời (1)
Em tham khảo phần hướng dẫn dưới đây! Chúc em luôn học tốt! <br/>Câu 49: C. quyền nghiên cứu khoa học<br/>Câu 50: A. Phê phán mọi hình thức học tập<br/>Câu 51: A. Tòa án nhân dân<br/>Câu 52: D. Phân Chia tam quyền phân lập<br/>Câu 53: Nguyên tắc tập trung dân chủ<br/>Câu 54: C. Ủy ban văn hóa giáo dục<br/>Câu 55: A. Viện kiểmSát nhân dân tối cao, cấp cao, tỉnh, huyện<br/>Câu 56: C. Ban giải phóng mặt bằng<br/>Câu 57: D. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình<br/>Câu 58: D. Linh hoạt tuỳ trường hợp