profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
văn bản dưới luật nào
Trả lời (1)
Câu 69: A. Chủ tịch nước<br />Câu 70: C. Lập pháp<br />Câu 71: A. Viện kiểm sát nhân dân<br />Câu 72: B. Ủy ban nhân dân<br />Câu 73: A. Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã<br />Câu 74: A. Áp dụng pháp luật<br />Câu 75: A. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất của đất nước.<br />Câu 76: D. Can thiệp vào công việc nội bộ.<br />Câu 77: A. Trung thành và bảo vệ Tổ quốc.<br /><br /><br />Em tham khảo nhé