profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
đặc điểm của một gia đình Việt Nam hiện nay
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé <br /><br /><br />Một số đặc điểm của gia đình Việt Nam hiện nay bao gồm: <br />Gia đình Việt Nam thường có từ 3 đến 4 thành viên, bao gồm cha mẹ và con cái. <br />Gia đình Việt Nam truyền thống có tính chất tôn giáo và truyền thống văn hóa cao. <br />Gia đình Việt Nam thường có sự phân công rõ ràng về vai trò của từng thành viên trong gia đình. <br />Gia đình Việt Nam thường có sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục con cái và đảm bảo cho con cái có một tương lai tốt hơn. <br />Gia đình Việt Nam thường có sự đoàn kết cao độ và sự giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. <br />Gia đình Việt Nam thường có sự tôn trọng cao độ đối với người già và truyền thống gia đình. <br />Gia đình Việt Nam thường có sự quan tâm đến việc tiết kiệm và đầu tư vào tương lai của gia đình.