profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giải giúp em với ạ<br />em cần câu trả lời ngắn gọn và chi tiết ạ<br />em cảm ơn
Trả lời (1)
*Em lưu ý chỉ hỏi một câu trong một lần để gia sư có thể hướng dẫn nhanh chóng và chi tiết hơn nhé. Chúc em học tốt!<br />Câu 1:<br />Sau khi đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp tập trung vào việc khai thác thuộc địa bằng nhiều biện pháp, trong đó có: - Nông nghiệp: Pháp tiếp tục cướp đoạt ruộng đất và khai khẩn đất hoang để sử dụng cho mục đích riêng của mình. Tại Bắc Kì, đến năm 1902, đã có 182.000 hécta ruộng đất bị chiếm đoạt bởi Pháp. Năm 1915, địa chủ người Pháp đã chiếm đoạt thêm 470.000 ha đất để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì. Ngoài ra, Pháp cũng khuyến khích phát triển canh tác thu tô.   <br />- Công nghiệp: Pháp tập trung vào việc khai thác mỏ than và kim loại để xuất khẩu, đồng thời đầu tư vào các ngành công nghiệp nhẹ như sản xuất xi măng, gạch ngói, xay xát gạo, giấy, diêm... <br />- Giao thông vận tải: Pháp xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường bóc lột và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. <br />- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam và đánh thuế nặng vào hàng hóa nhập khẩu. Trong khi đó, hàng hóa của Pháp được miễn hoặc đánh thuế rất nhẹ. Để tăng ngân sách, Pháp còn áp đặt các loại thuế mới, đặc biệt là thuế rượu, muối và thuốc phiện. <br />*Mục đích:<br />Các chính sách trên của thực dân Pháp nhằm mục đích vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương, làm giàu cho chính quốc chúng .