profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giải giúp em với ạ<br />em cần câu trả lời ngắn gọn và chi tiết ạ<br />em cảm ơn.
Trả lời (1)
Em tham khảo phần hướng dẫn dưới đây! Chúc em luôn học tốt!<br/>Những biến động lớn của các giai cấp cũ :<br/>- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày càng đông thêm. Một bộ phận câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân. Tuy nhiên, một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước.<br/>- Cuộc sống của người nông dân cơ cực trăm bề. Họ bị tước đoạt ruộng đất, phải gánh nhiều thứ thuế và vô số các khoản phụ thu của chức dịch trong các làng. Nông dân bị phá sản, có người ở lại nông thôn làm tá điền cho địa chủ, một số bỏ đi làm phu cho các đồn điền Pháp, số khác ra thành thị kiếm ăn bằng những nghề phụ như cắt tóc, kéo xe hoặc bồi bếp, con sen, ở vú, một số nhỏ làm công ở các nhà máy, hầm mỏ của tư bản Pháp và Việt Nam.<br/>- Ở lại nông thôn hay ra thành thị, cuộc sống của người nông dân đều lâm vào cảnh nghèo khổ, không lối thoát. Căm ghét chế độ bóc lột của thực dân Pháp cộng với ý thức dân tộc sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng để có thể giúp họ giành được tự do và no ấm.