profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
cuộc cải cách này là ở trong bài 28 ạ
Trả lời (2)
Hì, chào em, nếu đã hiểu bài em đánh giá " tuyệt vời" hoặc " hài lòng" nhé
Em tham khảo nhé<br /><br />- Tích cực: Đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó, có tác động tới cách nghĩ, cách làm của bộ phận quan lại triều đình. <br />- Hạn chế: Các đề nghị cải cách mang tính rời rạc, chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc đó. <br />- Kết quả: Triều đình Huế cự tuyệt, không chấp nhận các đề nghị cải cách. <br />- Ý nghĩa: Tấn công vào những tư tưởng lỗi thời lạc hậu, bảo thủ, cản bước tiến hóa của dân tộc, phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết.<br /><br /><br />Công cuộc đổi mới của nước ta trong những năm gần đây cũng có những mặt tích cực và hạn chế. <br /><br />Mặt tích cực là sự phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ. Hạn chế là vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về chính trị, an ninh, tham nhũng, bất bình đẳng xã hội,… Tuy nhiên, công cuộc đổi mới đã tạo ra một sự khởi đầu mới cho sự phát triển của đất nước và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới.