profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
kể tên một hành động thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc ở nơi em sống(hoặc em biết) và nêu một đề xuất một việc em có thể làm để phát triển tinh thần đấy
Trả lời (1)
Hành động:  Mọi người ở nơi em sống tham gia các hoạt động tình nguyện như dọn vệ sinh môi trường, giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng, tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng để phát triển tinh thần đoàn kết dân tộc. <br />Đề xuất: <br />Em cũng có thể tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao để hiểu hơn về các nền văn hóa khác nhau và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc.<br /><br />Em tham khảo nhé