profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Một trong những điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương chống Pháp là <br />A) thể hiện lòng yêu nước và ý chí đấu tranh chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc<br />B) lực lượng tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp là đông đảo quần chúng nhân dân lao động , chủ yếu là sĩ phi yêu nước <br />C) phong trào cuối cùng bị thất bại vì thiếu lực lượng tham gia <br />D) phong trào nổ gia trong thời gian gần 30 năm thì bị thực dân Pháp đàn áp
Trả lời (1)
Đáp án D<br />Theo đánh giá của một số nhà nghiên cứu lịch sử, cuộc khởi nghĩa Yên Thế xem là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất, dài nhất trong lịch sử dân tộc ta chống thực dân Pháp, kéo dài gần 30 năm từ năm 1884 đến năm 1913, làm cho thực dân Pháp bao phen kinh hồn bạt vía.<br /><br />*Chị gửi bài, em tham khảo nhé!