profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giúp em trả lời những câu hỏi chưa kho<br/>anh với ạ
Trả lời (1)
Chào em, em tham khảo:<br /><br />25. D. Các văn bản pháp luật khác có tính độc lập với Hiến pháp<br />27. A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể<br />30. A. Phê phán mọi hình thức học tập<br />32. D. Phân chia tam quyền phân lập<br /><br />Chúc em học tốt.