profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
chứng minh những thành tựu văn minh Đại Việt là sự kế thừa, phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài?
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé, chúc em học tốt<br />Những thành tựu văn minh Đại Việt là sự kế thừa, phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài: <br />* Kế thừa, phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam: <br />- Nông nghiệp lúa nước và làng xã tiếp tục là một trong những đặc trưng được kế thừa của nền văn minh cổ. <br />- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được lưu giữ và phát triển. <br />- Nho giáo du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc được nhà Lý chính thức sử dụng để tuyển chọn quan lại. <br />* Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài: <br />- Tiếp thu mô hình thiết chế chính trị quân chủ trung ương tập quyền của phong kiến Trung Quốc. <br />- Phật giáo được du nhập vào đầu Công nguyên. <br />- Chữ Hán là văn tự chính thức được tiếp thu từ Trung Quốc.