profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Cô ơi giúp em vs ạ em Ko hiểu<br/>
Trả lời (1)
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mi>T</mi><mi>h</mi><mi>&#7875;</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>&#237;</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mo>&#160;</mo><mi>n</mi><mi>&#432;</mi><mi>&#7899;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>&#7847;</mi><mi>n</mi><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mi>&#417;</mi><mi>m</mi><mo>&#160;</mo><mi>v</mi><mi>&#224;</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mi>&#7875;</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>&#7875;</mi><mo>&#160;</mo><mi>n</mi><mi>&#432;</mi><mi>&#7899;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>r</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mi>&#7875;</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>8</mn><mi>m</mi><mo>&#160;</mo><mi>l</mi><mi>&#224;</mi><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>V</mi><mo>=</mo><mn>25</mn><mo>.</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>3</mn><mo>.</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>8</mn><mo>=</mo><mn>103</mn><mo>,</mo><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><msup><mi>m</mi><mn>3</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mi>b</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mi>D</mi><mi>i</mi><mi>&#7879;</mi><mi>n</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>&#237;</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>&#7847;</mi><mi>n</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#7889;</mi><mi>p</mi><mo>&#160;</mo><mi>g</mi><mi>&#7841;</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mo>&#160;</mo><mi>l</mi><mi>&#224;</mi><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>3</mn><mo>(</mo><mn>50</mn><mo>+</mo><mn>25</mn><mo>)</mo><mo>+</mo><mn>25</mn><mo>.</mo><mn>50</mn><mo>=</mo><mn>1595</mn><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup></math><br /><br /><br /><br />Em tham khảo nhé
2 (1 lượt đánh giá)