profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Trọng âm khác nhau<br/>Câu 1: A. invited B. stopped C. watched D. laughed<br/>Tìm vầng nhấn khác nhau <br/>Câu 2: A. publish B. collect C. culture D. surface<br/>Câu 3: A. museum B. souvenir C. attraction D. department <br/>---<br/>Câu 4: Minh... his classmates to take part in the talk show yesterday<br/>A. made B. invited C. gave D. did<br/>Câu 5: Don't forget to bring me the laptop... i left at your house last Sunday<br/>A. who B. whom C. whose D. which<br/>Câu 6: I ... this comic book in a bookstore near my house last month<br/>A. buy B. will buy C. have bought D. bought <br/>Câu 7: Do you mind... the window? It's too hot<br/>A. to open B. open C. opening D. to opening
Trả lời (1)
Câu 1: Vầng nhấn khác nhau là D. laughed (trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng)<br />Câu 2: Vầng nhấn khác nhau là C. culture (trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên)<br />Câu 3: Vầng nhấn khác nhau là B. souvenir (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)<br />Câu 4: Đáp án là B. invited<br />Câu 5: Đáp án là D. which<br />Câu 6: Đáp án là C. have bought<br />Câu 7: Đáp án là C. opening<br /><br />Em tham khảo nhé.
5 (1 lượt đánh giá)