profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Tìm số nguyên dương nhỏ nhất để 2a là số lập phương và 5a là số chính phương.
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé