profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
tìm hiểu sự khác nhau về xăng 92 và xăng 95. giải thích bằng alkane
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé <br />  <br />Các con số 92 và 95 là chỉ số Octan RON, biểu thị khả năng chống kích nổ của xăng. Chỉ số Octan càng cao thì khả năng chống kích nổ càng tốt và ngược lại. Chỉ số octan (hay còn gọi là chỉ số chống kích nổ) cho biết khả năng chống kích nổ của xăng trong quá trình đốt. Xăng với chỉ số octan cao sẽ tạo ra hiệu suất đốt tốt hơn. Xăng 92 có chỉ số octan khoảng từ 87-89, trong khi xăng 95 có chỉ số octan khoảng từ 91-94. Do đó, xăng 95 có khả năng chống kích nổ tốt hơn so với xăng 92. <br />Có thể hiểu với cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất nén để gây ra hiện tượng cháy của xăng A95 sẽ cao hơn xăng A92, hay nói dễ hiểu hơn là xăng A95 khó cháy hơn xăng A92. <br />Để hiểu rõ hơn về sự khác nhau này, ta cần tìm hiểu về alkane. Alkane là một loại hidrocarbon no, tức là chỉ chứa liên kết C-C và C-H. Công thức chung của alkane là CnH2n+2, trong đó n là số nguyên dương. <br />Xăng 92 chứa các alkane có số carbon từ 6 đến 12, ví dụ như hexan (C6H14), heptan (C7H16), octan (C8H18), nonan (C9H20) và decan (C10H22). Xăng 95 cũng chứa các alkane này, nhưng có thêm các alkane có số carbon cao hơn như undecan (C11H24) và dodecan (C12H26). <br />=&gt; Điều này có nghĩa là xăng 95 chứa các phân tử alkane lớn hơn so với xăng 92. <br />=&gt; Do đó, xăng 95 có khả năng chống kích nổ tốt hơn so với xăng 92.