profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Cân 3 của 6 là bao nhiêu
Trả lời (1)
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mroot><mn>6</mn><mn>3</mn></mroot><mo>&#8776;</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>817</mn></math>