profile Đăng ký |

Bộ lọc

Lớp 10 • GDCD
thời gian19:19 07/05/2023
thời gian19:19 07/05/2023
Câu 8: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một bộ phận<br/><br/>của hệ thống chính trị, đồng thời là tổ chức giữ vai trò<br/><br/>trị. B. quản lý nhà nước và xã hội.<br/><br/>D. thực hiện chức năng hành pháp.<br/><br/>A. lãnh đạo của cả hệ thống chính C. thực hiện chức năng tư pháp.<br/><br/>Câu 9: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là<br/><br/>A. đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.<br/><br/>B. đảm bảo sự lãnh đạo của nhà nước.<br/><br/>C. Đoàn thanh niên lãnh đạo xã hội. D. Mặt trận lãnh đạo toàn thể xã hội.<br/><br/>Câu 10: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến<br/><br/>pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?<br/><br/>A. Ban chấp hành Đoàn.<br/><br/>C. Ủy ban chứng khoán nhà nước.<br/><br/>B. Ủy ban thường vụ quốc hội.<br/><br/>D. Ban tổ chức Trung ương.<br/><br/>Câu 11: Chánh án tòa án nhân dân tối cao do cơ quan nào bầu hoặc phê chuẩn?<br/><br/>A. Quốc hội.<br/><br/>B. Chính phủ.<br/><br/>C. Tòa án.<br/><br/>D. Viện kiểm sát<br/><br/>Câu 12: Hội đồng nhân dân là<br/><br/>A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.<br/><br/>B. cơ quan lãnh đạo ở địa phương.<br/><br/>C. cơ quan hành chính ở địa phương.<br/><br/>D. cơ quan giám sát ở địa phương.<br/><br/>Câu 13: Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:<br/><br/>A. Hiến pháp.<br/><br/>B. Nghị quyết của Quốc hội.<br/><br/>C. Lệnh của Chủ tịch nước.<br/><br/>D. Pháp lệnh.<br/><br/>Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?<br/><br/>A. Nghiên cứu tiểu sử ứng viên.<br/><br/>C. Tham gia hoạt động tôn giáo.<br/><br/>B. Sàng lọc giới tính thai nhi.<br/><br/>D. Bổ sung hồ sơ kinh doanh.<br/><br/>Câu 15: Nội dung nào dưới đây không nói về vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?<br/>2
Xem chi tiết
Lớp 10 • GDCD
thời gian17:39 07/05/2023
thời gian17:39 07/05/2023
  Câu 1 Điều 59 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Cơ quan, chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường to và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.” a/ Hãy chỉ ra đặc trưng cơ bản của pháp luật được đề cập trong thông tin trên. b/ Xét về mặt cấu trúc của hệ thống pháp luật, Điều 59 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được gọi là gì?. Hãy chỉ ra các bộ phận cơ bản cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam   Câu 2 .Khoản 1 Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015 – Sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định “ Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.”. a/ Hãy chỉ ra đặc trưng cơ bản của pháp luật được đề cập trong thông tin trên.<br />b/ Xét về mặt cấu trúc của hệ thống pháp luật, Điều 168 của Bộ Luật Hình sự được gọi là gì?. Hãy chỉ ra các bộ phận cơ bản cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam <br />Câu 5. . Em hãy viết một bài luận thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng và phát triển hệ thống chính trị nước ta hiện nay<br /><br /> . Câu 6. . Em hãy tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động ngày hội Đoàn kết dân tộc ở địa phương em.  
Xem chi tiết